රොබෝ ටික්කන්ට Fedora

අලුත් පුවත් ගැන හොයල බලන්න.

රොබෝ ටික්කන්ට Fedora

Postby root » Sat Oct 18, 2014 7:45 pm

Image

Image


Hacking කරන්න දගලන උන්ට backtrack , Kali වගේ රොබෝටික්ස් කරන උන්ට දැන් Os එකක් තියනව රොබෝ ටිකි වැඩ කරන්න. Robotics spin තමයි ඒ මේක ටික්කන්ට ඕන කරන ගොඩක් දේවල් අන්තර්ගත කරල හදල තියෙන්නෙ ඔය පහල තියෙන්නෙ ඒකෙ තියන ලට්ට පට්ට ගැන විස්තරයක්

"The Fedora Robotics spin provides a wide variety of free and open robotics software packages. These range from hardware accessory libraries for the Hokuyo laser scanners or Katana robotic arm to software frameworks like Fawkes or Player and simulation environments such as Stage and RoboCup Soccer Simulation Server 2D/3D. It also provides a ready to use development environment for robotics including useful libraries such as OpenCV computer vision library, Festival text to speech system and MRPT."

Download
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to News

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron