විනිඩොස් කුනු බක්කියට

අලුතින් එකතු උන අය තමන් ගැන පොඩි විස්තරයක් එහෙම දැම්මොත් හොඳයි නේද?

විනිඩොස් කුනු බක්කියට

Postby shashika » Tue Jul 11, 2017 10:29 pm

මම linuxlanka එකට අලුතින් එක්වුනු කෙනෙක් 100% ක් කාලි ලිනක්ස් යුසර් කෙනෙක්.
why let microsoft give you Windows while Linux can give you a House ***
linux is the best**************
  • 0

shashika
 
Posts: 2
Joined: Tue Jul 11, 2017 9:58 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Member Introductions

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron