වැදගත් Network Traffic Monitor එකක්

free හා open source සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන කතා කරන්න. ඉගෙනගන්න.

වැදගත් Network Traffic Monitor එකක්

Postby root » Tue Feb 18, 2014 8:57 pm

Image

මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කට්ටියට.
වෙබ් අඩවිය. http://netramon.sourceforge.net/eng/index.html

මේකෙන් කරගන්න පුලුවන් දේවල්.

Choice of the interface to monitoring.
Period to monitoring: Day, Week, Month, Year or Custom Days. With autoupdate.
Threshold: Autodisconnection if a limit is reached (by NetworkManager).
Traffic Monitoring: Inbound, outbount and total traffic; Show the traffic speed.
Time Monitoring: Total time of connections in the period.
Time Slot Monitoring: Number of sessions used.
Reports: Show of average values and daily traffic of a configurable period.
Online checking with NetworkManager or by "Ping Mode".
The traffic is attributed to the day when the session began.
Not need root privilege.
Not invasive, use a system try icon.
Tested with: Ubuntu 9.10 (Karmic Koala), Kubuntu 9.10, Xubuntu 9.10, Ubuntu 9.10 Netbook Remix, Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope), Fedora 11, Fedora 12,
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Open Source Softwares

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron