රොබෝ ටික්කන්ට Fedora

අලුත් පුවත් ගැන හොයල බලන්න.

රොබෝ ටික්කන්ට Fedora

Postby root » Sat Oct 18, 2014 7:17 pm

Hacking කරන්න දගලන උන්ට backtrack , Kali වගේ රොබෝටික්ස් කරන උන්ට දැන් Os එකක් තියනව රොබෝ ටිකි වැඩ කරන්න. Robotics spin තමයි ඒ මේක ටික්කන්ට ඕන කරන ගොඩක් දේවල් අන්තර්ගත කරල හදල තියෙන්නෙ
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to News

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron