මට හොදට හිතගිය linux ගැන ඔයාලත් බලන්න

සාමාන්‍ය කතාබහ කරන තැන.

මට හොදට හිතගිය linux ගැන ඔයාලත් බලන්න

Postby suhailhai » Tue Jun 23, 2015 12:34 pm

මෙතනින් බාගෙන බලන්න හොදද කියල , සාමාන්‍ය විදියටම internet connect කරන්න පුළුවන් පිටරටට කථා කරන අයට skype , cd/dvd burn කරන්න , vlc බාවිතා කරන්න ඩොන්ගල් , adsl, ලෙහෙසියෙන්ම connect කරගන්න පුළුවන්
http://www.linuxmint.com/download.php

ස්තුතියි
suhailhai
  • 0

suhailhai
 
Posts: 2
Joined: Tue Jun 23, 2015 12:13 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to General Discussion

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron